Delovno pravo

  • sestava pogodb o zaposlitvi
  • priprava internih splošnih pravnih aktov
  • svetovanje  v primeru presežnih delavcev
  • zastopanje v kolektivnih delovnih sporih
  • zastopanje v postopkih zaposlovanja tujcev, pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce (osebno delovno dovoljenje, dovoljenje za zaposlitev in dovoljenje za delo) in pridobivanja dovoljenj za prebivanje v RS zaradi dela
  • svetovanje v primeru disciplinskih kršitev in vodenje disciplinskih postopkov
  • vodenje postopkov odpovedi in zastopanje v postopkih redne in izredne odpovedi
  • zastopanje v delovnopravnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja
  • zastopanje v postopkih z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, regresa, dodatkov, odškodnine, odpravnine,…)
  • svetovanje v primeru drugih kršitev pravic iz delovnega razmerja
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.