Stvarno pravo, nepremičninsko pravo in zemljiška knjiga

 • urejanje lastniških razmerij
 • urejanje služnosti, nujne poti
 • zastopanje v mejnih sporih in sporih iz naslova motenja posesti
 • izdelava pogodb nepremičninskega prava in svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (postopki nakupa ali prodaje nepremičnin, najema ipd.)
 • svetovanje na področju zemljiškoknjižnega prava
 • sestavljanje pogodb in svetovanje pri sklepanju prodajnih, darilnih, najemnih, menjalnih in drugih pogodb glede nepremičnin
 • svetovanje pri sklepanju pogodb in sestavljanje pogodb z odkupno pravico, prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin ter pogodb o ustanovitvi zastavne pravice na nepremičninah
 • svetovanje pri delitvi nepremičnin
 • svetovanje in zastopanje v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih
 • sestavljanje pogodb o ustanovitvi hipoteke
 • svetovanje pri vzpostavitvi etažne lastnine ter priprava načrtov etažne lastnine, aktov o preoblikovanju solastnine v etažno lastnino in sporazumov o ureditvi medsebojnih razmerij
 • pripravljamo dokumentacijo in predlagamo vpise pravic v zemljiško knjigo
© Odvetniška pisarna Klešnik&Logar. Vse pravice pridržane.